BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | celeb porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

gay porn izle

2011-Dec-28 - sikis izle

?nsanlar?n g?rm?? olduklar? cinsel problemlerden bir tanesi de genital herpes hastal???d?r. Bu hastal?k pek ?ok kimsenin ?ekmekte oldu?u ve kurtulmak istedi?i bir hastal?kt?r. Bu hastal?ktan korunabilmek i?in insanlar birbirinden farkl? y?ntemleri kullanmaktad?rlar. Bizler ?imdi sizlere bu hastal?k hakk?nda biraz bilgi sunal?m. Bu hastal?k herpes simplex vir?slerinden meydana gelmektedir. Mikrop geneol olarak cinsel ili?ki yoluyla meydana gelmektedir. Bu hastal???n ??kmakta oldu?u yerde ka??nt?, yanma meydana gelmektedir. Bunun akabininde a?r? ve bundan sonra da su toplanmas? meydana gelmektedir. Bu noktadan sonra ?lser g?r?n?m?nde yararlar da olu?maktad?r. Bu yaralar olu?tuktan sonra 3- 4 g?n ara sonra yava? yava? d?zelmeler meydana gelebilir. V?cudun direncinin zay?f oldu?u anlarda ataklar meydana gelebilir. Bu ba?lamda cinsel sa?l?kta ?nemli bir ?ekilde a?ama kat etmeniz i?in yapman?z gereken ?ey bir hekime ba?vurmakt?r. E?er tedaviye ge? bir ?ekilde ba?layacak iseniz hastal???n giderilmesinin biraz daha ?ok zaman alaca??n? bilmeniz gerekir. ??nk? h?zl? bir ?ekilde bu hastal?ktan kurtulabilmeniz i?in erken tedaviye ba?laman?z gereklidir. Bu ba?lamda etkin bir ?ekilde bir hekime ba?vurmal? ve bunun neticesinde tedavi alarak hastal???n?z? giderebilirsiniz. Cinsel ya?am sizler i?in renkli olabilecekken hastal?klar ile u?ra?mak ho? olmayacakt?r. T?m bunlar?n yerine cinsel ili?kinizde temizli?e dikkat etmeli ve partner de?i?ikli?inde bulunmamal?s?n?z. Haydi siz de durmay?n ve hemen web adresimize misafir olarak pek ?ok konu hakk?nda bilgi sahibi olun. siki? porno
Post A Comment!

<- Last Page :: Next Page ->

Information

gay porn izle
Porn | Gaypornoizle