BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | celeb porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

gay porn izle

2011-Dec-28 - gay porno

porno izle porno A?DS vir?s? v?cudu t?mden y?pratmakta olan bir vir?st?r. Bu vir?s t?m v?cut ?zerinde etkili olan bir vir?st?r. Bu vir?s tamam?yla cinsel birle?me y?ntemi ile meydana gelmektedir. Tabi her cinsel birle?mede A?DS vir?s? bula?mamaktad?r. A?DS’in bula?makta oldu?u ki?iler tamam?yla farkl? partnerler ile ili?kiye giren ki?iler olmaktad?r. Bu ba?lamda pek ?ok kimse bu duruma dikkat etmemekte ve rastgele cinsel ili?kiye girerek kendilerini bu A?DS ate?inin i?ine atmaktad?rlar. Bu hastal?k hi?bir ?ekilde ?u ana de?in etkili bir y?ntem ile kesin ??z?me kavu?mu? de?ildir. Bu noktada en ba?ta yap?lmas? gereken ?ey hastal??? bula?t?racak olan ki?ilerden uzak durmakt?r. A?DS hastal??? v?cut ?zerinde ba????kl??? sa?lamakta rol oynayan h?creleri ?ld?rmektedir. Bundan ?t?r? olarak v?cut her t?rl? d?? etkilerden etkilenmekte ve etkili bir ?ekilde v?cut ?zerinde y?k?mlar meydana gelmektedir. A?DS hastal??? HIV vir?s?nden olu?maktad?r. Bu vir?s v?cuda giri? yapt?ktan, bula?t?ktan sonra bazen aylarca hi? fark edilmemektedir. Bu gizlilik neticesinde v?cudun pek ?ok alan?na etki edilmekte ve bunun neticesinde de v?cut ?zerinde ?ok b?y?k tahribat meydana gelmektedir. Bu ?ekilde v?cut ?zerindeki geli?meler ile tahribat olu?makta ve insanlar ?o?u vakit de hastal??a kar?? diren?siz d??erek ?lmektedirler. A?DS hastal? sebebi ile her y?l on binlerce insan t?m d?nyada ?lmektedir. E?er sizler de bu konu hakk?nda bilgi sahibi olmay? arzu ediyor iseniz sitemizi inceleyin
Post A Comment!

<- Last Page :: Next Page ->

Information

gay porn izle
Porn | Gaypornoizle